Author Topic: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)  (Read 5238 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« on: March 06, 2017, 12:09:02 pm »
Începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe lângă obligațiile care derivă din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii și dezvoltării rurale, o componentă importantă a acestor fonduri fiind constituită de alocările financiare ale măsurilor Axei 2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Astfel, utilizatorii de terenuri agricole din România, care au adoptat standarde superioare de mediu pe baze voluntare, au avut la dispoziție peste 3 mld. euro adresate conservării biodiversității, protecției resurselor naturale (în special a solului și a apelor), reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, conservării peisajelor tradiționale. Măsurile care au contribuit în perioada 2007-2013 în mod susținut la atingerea acestor obiective au fost cele adresate zonelor defavorizate (LFA) și măsura de agro-mediu.

Pe fondul caracterului extensiv al agriculturii practicată la scară largă în România, aceste măsuri au contribuit prin acțiunile propuse atât la evitarea intensivizării agriculturii în zonele rurale care asociază o mare valoare de mediu prin păstrarea speciilor sălbatice de plante și animale și a habitatelor prioritare la nivel european, cât și la evitarea abandonului activităților agricole în zonele cu potențial agricol limitat de unele condiții nefavorabile induse de factorii naturali. Practic, aplicarea acestor măsuri la scară largă, a asigurat în perioada 2007-2013 un echilibru între dezvoltarea economică rezultată în urma stimulării competitivității în spațiul rural pe de-o parte, și protecția mediului și menținerea peisajului rural tradițional pe de altă parte.

În acest context, la acest moment, datele de monitorizare ale PNDR 2007-2013 arată că o pondere importantă a terenurilor agricole au beneficiat în perioada 2007-2013 de aplicarea unui management durabil, extensiv, ceea ce indică succesul implementării acestor măsuri. În această perioadă un număr de peste 370 mii de fermieri au asigurat evitarea abandonului pentru cca. 2,83 mil. ha de terenuri agricole situate în zone defavorizate, iar un număr de cca. 235 mii fermieri au asigurat aplicarea unor practici de agro-mediu pe o suprafață de peste 1,63 mil. ha de pajiști cu înaltă valoare naturală, pajiști importante pentru unele specii rare de fluturi, pajiști sau terenuri arabile importante pentru unele specii prioritare de păsări sau terenuri arabile care prezintă riscuri de degradare.

Și pentru actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, UE prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Conform Regulamentului de dezvoltare rurală nr. 1305/2013, minimum 30% din alocarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este rezervată măsurilor care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și climă.

Provocarea pentru următoarea perioadă constă în menținerea acestei bogate resurse pe care România o deține în comparație cu alte State Membre ale UE – biodiversitatea asociată terenurilor agricole, în fața schimbărilor socio-economice care sunt așteptate în mediul rural în perioada următoare. Pentru a asigura atingerea acestor obiective, este nevoie ca sistemele extensive de agricultură (bazate pe reducerea inputurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale) să fie susținute pentru a putea face față competiției atât cu presiunea de adoptare de sisteme agricole intensive, cât și într-un context mai larg, cu alte activități economice emergente cu care agricultura se va putea afla în competiție din perspectiva utilizării terenurilor agricole. În același timp, încurajarea continuării activităților agricole în zonele cu o valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și în zonele montane, precum și evitarea abandonului acestor zone trebuie să constituie o prioritate în perioada următoare.

Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, atât în cazul pajiștilor permanente naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizării cu utilaje grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor naturale. Eforturile întreprinse până în prezent pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecție a mediului sunt susținute și în continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea măsurilor de mediu și climă în actuala perioadă de programare depășind 30% din alocările totale FEADR.

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANŢATE PRIN PNDR 2014 - 2020

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 și implementate în România începând cu anul 2016, sunt:

- Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10),
- Măsura 11 – agricultura ecologică (M11),
- Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M13),
- Măsura 214 – plăți de agro-mediu (M214) din PNDR 2007 – 2013 – angajamentele aflate în derulare finanțate din alocarea măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014 – 2020.


apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #1 on: March 06, 2017, 12:10:15 pm »
Măsura 10 – agro-mediu și climă
Măsura 10 - agro-mediu şi climă are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea de habitate
specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale și păstrarea peisajelor tradiționale.

Sub-măsura 10.1 – agro-mediu și climă   Valoarea plății
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)   142 €/ha/an
Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1)   -
varianta 2.1 – lucrări manuale   100 €/ha/an
varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare   21 €/ha/an
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări   -
sub-pachetul 3.1 – Crex crex   -
varianta 3.1.1 – lucrări manuale   310 €/ha/an
varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare   231 €/ha/an
sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus   -
varianta 3.2.1 – lucrări manuale   159 €/ha/an
varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare   80 €/ha/an
Pachetul 4 – culturi verzi   128 €/ha/an
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice   125 €/ha/an
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)   -
varianta 6.1 – lucrări manuale   410 €/ha/an
varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare   331 €/ha/an
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis)   250 €/ha/an
Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon   -
Ovine   87 €/UVM/an
Caprine    40 €/UVM/an
Bovine: taurine și bubaline    200 €/UVM/an
Ecvidee   200 €/UVM/an
Porcine   176 €/UVM/an

Pentru mai multe informaţii consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, disponibil pe site-ul APIA: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_beneficiari_masuri_mediu_si_clima_din_PNDR_2014_2020_anul_2017.pdf
« Last Edit: March 09, 2017, 12:32:19 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #2 on: March 06, 2017, 12:31:46 pm »
Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an

Cerinţele specifice:
- utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă;
- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha);
- cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m);
- păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
- pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental);
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #3 on: March 06, 2017, 12:36:31 pm »
Pachetul 2 - Practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1):

varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 100 euro/ ha/an;
Cerinţe specifice:
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole | 5
- pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală;
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental);
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe – 21 euro/ha/an;
Cerinţe specifice:
- cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea
utilajelor grele,
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole | 6
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

« Last Edit: March 06, 2017, 12:39:25 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #4 on: March 06, 2017, 12:42:30 pm »
Pachetul 3 – Pajişti importante pentru păsări:

Subpachetul 3.1 – Crex crex:
- varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex – 310 euro/ha/an;
- varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex – 231 euro/ha/an;
- Areal: judeţele Bacău, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Sălaj. (conform PNDR)

Subpachetul 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
- varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 159 euro/ha/an;
- varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus – 80 euro/ha/an.
- Areal: judeţele Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iaşi, Neamţ, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timiş, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea. (conform PNDR)

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.1:
- cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie,
- cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
- păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2)
- sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Cerinţele specifice sub-pachetului 3.2:
- cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
- păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2)

Alte cerinţe specifice comune celor două sub-pachete:
- utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă,
- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
- o bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie),
- pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
« Last Edit: March 06, 2017, 12:50:15 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #5 on: March 06, 2017, 12:52:05 pm »
Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:
- semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;
- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi,
- biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie,
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #6 on: March 06, 2017, 12:55:16 pm »
Pachetul 5 – Adaptarea la efectele schimbărilor climatice – 125 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:
- pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată se vor utiliza concomitent, în proporţii egale, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpurii sau semitimpurii şi semi-tardivi sau tardivi),
- fermierii care incheie angajamente, vor trebui sa asigure rotatia culturilor, astfel incat in 2 ani consecutivi sa utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia),
- utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafeţelor angajate,
- aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi”),
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole | 10
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #7 on: March 06, 2017, 12:56:34 pm »
Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
- varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
- varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an


Cerinţe specifice:
- utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.
- utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
- cositul poate începe doar după data de 25 august,
- lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
- păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
- sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament,
- masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
- pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
- nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţineriicompetenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează săobţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesarăîn domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prinservicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectelelegate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunereaangajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile lanivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.
« Last Edit: March 06, 2017, 12:59:27 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #8 on: March 06, 2017, 01:02:51 pm »
Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

Cerinţe specifice:
- pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii;
- însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie;
- în fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de rapiţă;
- în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie;
- parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie;
- la recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată deminimum 5 % şi maximum 10 % (cultura este lăsată în picioare sau culcată)sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anulrespectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate,
- pesticidele şi fitostimulatorii (ingrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie,
- se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
- este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie,
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prinservicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #9 on: March 06, 2017, 01:07:39 pm »
Pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon

Cerinţe specifice:
- beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014;
- beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica Agenția de Plăți și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proportional;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în PNDR, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
Bovine - Taurine: Sura de stepă;
Bovine - Bubaline: Bivolul românesc;
Ovine: Ţigaie – Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Ţigaie cu cap negru de Teleorman;
Caprine: Albă de Banat, Carpatina;
Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc;
Porcine: Bazna, Mangaliţa.

Sprijinul acordat în cadrul acestui pachet reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de beneficiari. Prima compensație este plătită anual, ca sumă fixă pe unitate vită mare – UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducție de rasă pură), astfel:
Bovine (taurine și bubaline) – 200 Euro/UVM;
Ovine – 87 Euro/UVM;o
Caprine – 40 Euro/UVM;
Ecvidee – 200 Euro/UVM;
Porcine – 176 Euro/UVM.

« Last Edit: March 06, 2017, 01:12:56 pm by apiacom1 »

andreigga

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #10 on: April 06, 2017, 12:19:47 pm »
Pachetul 4 – Culturi verzi – 128 euro/ha/an;

Cerinţele specifice:
- semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina;
- utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici putând fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi,
- biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie,
- este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare,
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu,
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agro-mediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Buna ziua! Referitor la acest pachet, ati scris aici ca semanarea culturii verzi trebuie realizata pana pe 30 septembrie, iar biomasa trebuie incorporata in sol pana pe 31 martie. In cazul urmatorului exemplu: am recoltat rapita spre sfarsitul lunii iunie, am semanat imediat cultura verde dupa rapita in luna iulie, iar biomasa formata o incorporez in septembrie-octombrie, urmand ca pe acea suprafata sa seman grau de toamna in luna octombrie; pot aplica pentru aceasta masura? Va rog frumos sa ma lamuriti. Multumesc anticipat!

apiadms4

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10)
« Reply #11 on: April 27, 2017, 05:56:57 pm »
Buna ziua,

Con form PNDR 2014-2020, ,,Eroziunea solului, în special eroziunea solului prin apă, este un fenomen larg răspândit în România, fenomen a cărui manifestare pe termen lung, reduce viabilitatea fermelor şi aduce daune mediului înconjurător. Promovarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) relevante pentru combaterea eroziunii solului reprezintă un pas important pentru înlăturarea acestei ameninţări, dar există de asemenea o nevoie de a încuraja toţi fermierii să treacă dincolo de respectarea GAEC prin adoptarea unor practici de agro-mediu ce vizează conservarea solului şi a apei. Riscul de eroziune este crescut şi de faptul că multe terenuri sunt lăsate descoperite pe timpul iernii, de aceea una dintre cele mai simple măsuri de conservare a solului este încurajarea utilizării aşa numitelor culturi verzi. Acestea sunt semănate imediat după recoltare şi protejează solul pe timpul iernii asigurând acoperirea acestuia cu vegetaţie. Acest pachet de conservare a apei şi a solului este disponibil în întreaga ţară, el având de asemenea potenţialul de a diminua riscul scurgerilor de nutrienţi, în special a azotului, în timpul iernii. Astfel, pachetul poate contribui, în plus față de protecția solului, și la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă, respectiv de a asigura o bună stare ecologică şi chimică a tuturor apelor, dar și la atingerea obiectivelor Directivei Nitrati.
Acest pachet îşi propune să crească nivelul de planificare al gestiunii fermelor prin îmbunătăţirea managementului culturilor.
Pachetul 4 are aplicabilitate la nivel naţional".


Pentru a beneficia de plata aferenta pachetului 4 din Masura 10, fermierul depune cerere unica de plata anual si semneaza un angajament pe 5 ani, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, cerintelor specifice si de baza mentionate in fisa masurii din PNDR 2014-2020.

Pentru cererea unica de plata 2017, se vor semăna până la 30 septembrie 2017, una din culturile eligibile P4 –culturi verzi: mazărea, măzărichea, rapița, muștarul, lupinul sau sulfina.
Ordinul MADR nr. 68/2017 prevede că ,,Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 01.08 - 30.09.”

Biomasa formată trebuie să încorporată în sol cel târziu până la 31 martie 2018.
Conform Ordinul MADR nr. 68/2017: ,,Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15.02-31.03. În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie - 31 martie, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie.”
[/i]
Suprafața care face obiectul angajamentului trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protecția solului (20% din suprafața de teren arabil a fermei).

Detalii suplimentare gasiti si in ghidul aferent masurilor de dezvoltare rurala, postat pe site-ul APIA, la sectiunea http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_beneficiari_masuri_mediu_si_clima_din_PNDR_2014_2020_anul_2017.pdf