Author Topic: Gestionarea suprafeţelor de pajisti permanente  (Read 3217 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Gestionarea suprafeţelor de pajisti permanente
« on: March 29, 2016, 02:06:33 pm »
Gestionarea suprafeţelor de pajisti permanente

Cornelia

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #1 on: March 29, 2016, 03:33:49 pm »
In cazul in care o suprafata de teren a fost teren fanat pentru cosit si a devenit arabil, in sensul ca acum e cultivat cu prorumb etc, poate fi facuta aceasta modificare la APIA?

apiadpps7

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Gestionarea suprafeţelor de pajisti permanente
« Reply #2 on: March 30, 2016, 11:45:53 am »
Respectarea legislaţiei naţionale privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, respectiv completarea actualizata a registrului agricol si eliberarea adeverinţei conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 a OMADR nr. 619/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, de către primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză în conformitate cu datele înscrise în evidentele registrului agricol nu intră în competenţa instituţiei noastre.
Va precizam ca potrivit art. 85, alin (1) din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, „În cazul nerespectării obligaţiei privind menţinerea suprafeţelor cu pajişti permanente sensibile din punctul de vedere al mediului, se adoptă următoarele măsuri:
a) dacă un fermier a convertit sau a arat o pajişte permanentă care face obiectul interdicţiei prevăzute la art. 19 lit. a) din O.U.G. nr. 3/2015, reconvertirea suprafeţei convertite/arate este obligatorie;
b) imediat după constatarea încălcării, fermierul este informat de către APIA în privinţa obligaţiei de reconversie şi a datei înaintea căreia trebuie respectată obligaţia respectivă. Data în cauză trebuie să fie cel târziu data depunerii cererii unice de plată pentru anul de cerere următor”.
Vă recomandăm să vă adresaţi, pentru facilitarea identificării parcelelor agricole utilizate, reprezentanţilor oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, camerelor agricole sau serviciilor comunitare de cadastru şi agricultură, precum şi specialiştilor centrelor locale/judetene APIA de care apartine localitatea dvs. 

apiadpps6

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Gestionarea suprafeţelor de pajisti permanente
« Reply #3 on: March 30, 2016, 11:46:50 am »
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi aprobată prin Legea nr. 156/2015, prevede: „Art. 11 - Utilizatorii pajiştilor au obligaţia de a lua toate măsurile pentru întreţinerea acestora, cu menţinerea categoriei de folosinţă.”

Totodată, acelaşi act normativ prevede, la Art. 20 - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 78, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 78 - (1) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor arabile, altele decât cele prevăzute la art. 77, vii şi livezi, deţinute de persoane juridice în care statul deţine majoritatea acţiunilor, se va aproba de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
    2. La articolul 78, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11) - (13), cu următorul cuprins:
    "(11) Schimbarea categoriei de folosinţă în alte categorii de folosinţă a pajiştilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 30 din 31 ianuarie 2009, în Registrul agricol, este interzisă.
    (12) Fac excepţie de la prevederile alin. (11) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
    (13) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11) sunt lovite de nulitate absolută."
 3. După articolul 107 se introduce un nou articol, articolul 1071, cu următorul cuprins:
    "Art. 1071 - Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor, aşa cum sunt evidenţiate la art. 78 alin. (11), fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară constând în desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială pe cheltuiala contravenientului."