Author Topic: Plata pentru tinerii fermieri  (Read 6555 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Plata pentru tinerii fermieri
« on: March 24, 2016, 12:32:51 pm »
PLATA PENTRU TINERII FERMIERI
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăţi anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi care:
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şi conducători-şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei  cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă. Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum cinci ani. În cazul în care un fermier solicită sprijin pentru această schemă trebuie sa facă dovada că este administratorul exploataţiei (indiferent de forma de organizare : PF, PFA, II, IF, PJ)
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii unice de plată şi nu împlinesc 41 de ani până la 31 decembrie 2016. Fermierii care au depus cereri de plată într-un an anterior anului 2016, trebuie să nu fi împlinit vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.
Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare şi prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri.
Exemplu: dacă prima cerere unică de plată a fost depusă în anul 2012 şi în anul 2016 fermierul nu a depăşit vârsta de 40 de ani, atunci poate solicita schema pentru tinerii fermierii în campania 2016 şi va fi plătit numai pentru anul în curs, conform art 22 alin 3 O.U.G. nr. 3/2015.
Plata se acordă fiecărui fermier pentru o perioada de 5 ani din care se scade numărul de ani care au trecut de la instalarea la conducerea exploataţiei şi până la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri. Prima depunere a unei cereri de plată trebuie înteleasă ca o referire la prima cerere de plată a persoanei juridice în cadrul Schemei pentru tinerii fermieri.
Fermierii persoane fizice pot accesa schema pentru tinerii fermierii dacă sunt înregistraţi în Registrul Agricol ca utilizatori de suprafeţe atât în proprietate, cât şi în baza contractelor înregistrate la primărie.
Persoanele juridice solicitante ale plăţii unice pe suprafaţă, indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri dacă respectă următoarele condiţii:
a) sunt controlate efectiv din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor financiare de cel puţin un tânăr fermier, în primul an când persoana juridică depune cererea unică de plată în cadrul schemei pentru tinerii fermieri, aşa cum este prevăzut în capitolul 4 din Regulamentul 639/2014.
b) respectă condiţiile de tânăr fermier.
Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploataţii transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploataţiei rămâne valabilă şi trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploataţie. Anul în care s-a efectuat transferul de exploataţie în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.
Conform art. 87 din OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări:
“(6) În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60 ha”.
Conform art. 87 din OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări:
“(1) În sensul art. 22 alin. (2) lit. a) din ordonanţă, cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:
a) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei înainte de datalimită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;
b) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei prin transfer de exploataţie de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploataţiei şi apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al exploataţiei către tânărul fermier;
c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor.”
Fermierul dovedeşte controlul efectiv şi durabil din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor financiare, astfel:
a) este asociat unic sau asociat/acţionar majoritar în cadrul societăţii comerciale;
b) este titular PFA, II/reprezentant legal în cazul IF;
c) este titularul exploataţiei în calitate de persoană fizică, conform art. 88 din OMADR nr.619/2015, cu modificări şi completări.
Documentele prin care solicitanţii dovedesc controlul efectiv şi durabil din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor şi al riscurilor financiare, sunt următoarele:
a) registrul acţionariatului societăţii comerciale sau certificatul constatator eliberat de către ONRC, în cazul persoanelor juridice;
b) certificatul de înregistrare la ONRC în cazul PFA, II, IF;
c) statutul sau fişa postului prin care sunt stabilite atribuţiile administratorului societăţii comerciale din care să rezulte că exercită managementul zilnic al persoanei juridice.
Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri fermierii activi persoane juridice, prevăzute la art. 22, alin. (4) din OUG nr. 3/2015, dacă la capitalul sau la conducerea persoanei juridice participă cel puţin un tânăr cu vârsta de maxim 40 ani, care exercită fie exclusiv, fie în comun cu alţi acţionari/asociaţi, persoane fizice sau juridice, controlul efectiv şi durabil pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile în materie de management, beneficii şi riscuri financiare. Dacă mai mulţi tineri fermieri, în sensul art. 22, alin. (4) din ordonanţă, au dobândit controlul asupra persoanei juridice la diferite momente, prima dobândire a controlului trebuie considerat momentul „instalării” menţionat la art. 22, alin. (2) şi (3) din ordonanţă.
Plata pentru Tinerii Fermieri se acordă unei persoane pentru o singură cerere de plată, în baza CNP –ului, chiar daca fermierul deţine mai multe exploataţii cu forme diferite de organizare.
Persoanele fizice sau juridice care au fost iniţial încadrate ca fiind eligibile pentru schema Tinerii Fermieri şi care în perioada imediat urmatoare nu mai au calitatea de administrator sau acţionar, trebuie să depună, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, documentul doveditor al încheierii activităţii în această funcţie. În situaţia în care documentul nu este depus în termenul menţionat, dosarul va fi exclus de la plata pentru schema Tinerii Fermieri.
Solicitantul cererii de sprijin va depune, după caz, noul certificat al acţionarilor din care să reiasă acţionarul care va continua schema şi care va menţine controlul asupra persoanei juridice. Acest
acţionar trebuie să se regăsească în lista acţionarilor depusă la data accesării schemei. Dacă nici un acţionar nu se regaseşte în lista acţionarilor, beneficiarul nu va primi sprijin pentru
această schemă.
Dacă solicitantul nu poate face dovada că succesorul în funcţie poate fi încadrat ca fiind eligibil pentru schema Tinerii Fermieri, dosarul va fi respins de la plată.

cristi sterie

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #1 on: April 04, 2016, 02:04:45 pm »
Buna ziua! Mi-am deschis intreprindere individuala pentru accesarea de fonduri europene pe masura 6.1 si o sa muncesc 2 ha pe acest proiect. pe langa cele 2 ha mai am alte cateva ha pe care le cultiv cu cereale si 3 bovine.  Nu stiu cum se procedeaza, trebuie sa declar totul pe II sau pot declara pe II doar suprafata pentru proiect iar celelalte pe persoana fizica? Iar in cazul in care trebuie declarat totul pe II sunt niste conditii speciale (samanta certificata, hazna sau alte asemenea) ?

apiadpps5

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #2 on: April 12, 2016, 11:13:22 am »
buna ziua,
conform OMADR nr.619/2015 cu modificări şi completări ulterioare trebuie să îndepliniţi  condiţiile de la art. 3

Art. 3 - (1) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) din ordonanţă sunt cei prevăzuţi la art. 7 din ordonanţă.
    (2) Fermierii care nu desfăşoară activitatea agricolă prevăzută la art. 2 alin. (2) din ordonanţă nu sunt eligibili la plată.
    (3) Beneficiarii plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 din ordonanţă depun la centrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, o singură cerere unică de plată şi sunt identificaţi în mod unic în Registrul Unic de Identificare, pe baza:
    a) identificatorului atribuit în Registrul Unic de Identificare;
    b) codului numeric personal sau codului unic de înregistrare cuprins în certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC;
    c) contului bancar declarat la APIA de către beneficiar.
    (4) Persoana fizică, pe de-o parte, şi persoana fizică autorizată/întreprinderea familială/întreprinderea individuală, pe de altă parte, având acelaşi titular, depun numai o cerere unică de plată.
    (5) Subunităţile persoanelor juridice, care nu au personalitate juridică, nu au calitatea de beneficiari ai plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 33 alin. (2) din ordonanţă.
    Art. 4 - Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plăţi directe sunt cele prevăzute la art. 8 din ordonanţă.

alex

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #3 on: March 09, 2017, 02:11:25 pm »
BUNA ZIUA SUGVENTILE SE POT SOLICITA SI DUPA DATA DE 15 MAI ANUL CURENT CU PENALITATILE DE RIGUARE?apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #4 on: March 10, 2017, 12:43:48 pm »
Bună ziua,

Cererile unice de plată se depun în termenul prevăzut de art. 1, punctele 1 şi 3 din Ordinul nr. 44 din 24.02.2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Ordinul nr. 44/24.02.2017 poate fi consultat pe site-ul Agenţie de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultura accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/17-03-02-09-53-19Ordin_modif_619_sprijin_cuplat_modif__27_feb_2017-2020_veg+zoo.pdf
« Last Edit: March 10, 2017, 12:47:05 pm by apiacom1 »

Moshu

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #5 on: May 12, 2017, 05:52:45 pm »
Buna ziua,

Am citit cele de mai sus dar nu am gasit exact informatia pe care urmeaza sa o intreb:

In cazul instalarii unei ferme hidroponice (cresterea legumelor in apa, nu in sol) se poate beneficia de subventia pe suprafata, ma refer la cea destinata suprafetei inchiriate unde se instaleaza ferma.
Intreb acest lucru, pentru ca nu exista o rubrica speciala care sa sustina subventia suprafetei unei astfel de ferme.

Din ce imi dau seama, ferma ar putea fi incadrata la categoria "solariu" sau "sera". Chiar si asa, se poate obtine subventia tanarului fermier pentru o astfel de ferma?

Multumesc anticipat,

Adi

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Plata pentru tinerii fermieri
« Reply #6 on: February 06, 2018, 07:33:35 am »
In anul 2015 am inregistrat pentru prima data exploatatia la Apia si am implinit 39 ani in iulie am primit plata pentru tinerii fermieri, in 2016 am primit plata pt tinerii fermieri caci am implinit 40 ani in iulie. In 2017 nu am mai solicitat aceasta plata pe motiv ca aveam 40 ani impliniti. Pot sa mai primesc aceasta plata daca nu au trecut 5 ani din 2015 cand am inregistrat exploatatia dar am trecut de 40 ani? Multumesc