Author Topic: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)  (Read 3941 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« on: March 06, 2017, 12:11:50 pm »
Începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe lângă obligațiile care derivă din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii și dezvoltării rurale, o componentă importantă a acestor fonduri fiind constituită de alocările financiare ale măsurilor Axei 2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Astfel, utilizatorii de terenuri agricole din România, care au adoptat standarde superioare de mediu pe baze voluntare, au avut la dispoziție peste 3 mld. euro adresate conservării biodiversității, protecției resurselor naturale (în special a solului și a apelor), reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, conservării peisajelor tradiționale. Măsurile care au contribuit în perioada 2007-2013 în mod susținut la atingerea acestor obiective au fost cele adresate zonelor defavorizate (LFA) și măsura de agro-mediu.

Pe fondul caracterului extensiv al agriculturii practicată la scară largă în România, aceste măsuri au contribuit prin acțiunile propuse atât la evitarea intensivizării agriculturii în zonele rurale care asociază o mare valoare de mediu prin păstrarea speciilor sălbatice de plante și animale și a habitatelor prioritare la nivel european, cât și la evitarea abandonului activităților agricole în zonele cu potențial agricol limitat de unele condiții nefavorabile induse de factorii naturali. Practic, aplicarea acestor măsuri la scară largă, a asigurat în perioada 2007-2013 un echilibru între dezvoltarea economică rezultată în urma stimulării competitivității în spațiul rural pe de-o parte, și protecția mediului și menținerea peisajului rural tradițional pe de altă parte.

În acest context, la acest moment, datele de monitorizare ale PNDR 2007-2013 arată că o pondere importantă a terenurilor agricole au beneficiat în perioada 2007-2013 de aplicarea unui management durabil, extensiv, ceea ce indică succesul implementării acestor măsuri. În această perioadă un număr de peste 370 mii de fermieri au asigurat evitarea abandonului pentru cca. 2,83 mil. ha de terenuri agricole situate în zone defavorizate, iar un număr de cca. 235 mii fermieri au asigurat aplicarea unor practici de agro-mediu pe o suprafață de peste 1,63 mil. ha de pajiști cu înaltă valoare naturală, pajiști importante pentru unele specii rare de fluturi, pajiști sau terenuri arabile importante pentru unele specii prioritare de păsări sau terenuri arabile care prezintă riscuri de degradare.

Și pentru actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, UE prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Conform Regulamentului de dezvoltare rurală nr. 1305/2013, minimum 30% din alocarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este rezervată măsurilor care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și climă.

Provocarea pentru următoarea perioadă constă în menținerea acestei bogate resurse pe care România o deține în comparație cu alte State Membre ale UE – biodiversitatea asociată terenurilor agricole, în fața schimbărilor socio-economice care sunt așteptate în mediul rural în perioada următoare. Pentru a asigura atingerea acestor obiective, este nevoie ca sistemele extensive de agricultură (bazate pe reducerea inputurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale) să fie susținute pentru a putea face față competiției atât cu presiunea de adoptare de sisteme agricole intensive, cât și într-un context mai larg, cu alte activități economice emergente cu care agricultura se va putea afla în competiție din perspectiva utilizării terenurilor agricole. În același timp, încurajarea continuării activităților agricole în zonele cu o valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și în zonele montane, precum și evitarea abandonului acestor zone trebuie să constituie o prioritate în perioada următoare.

Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, atât în cazul pajiștilor permanente naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizării cu utilaje grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor naturale. Eforturile întreprinse până în prezent pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecție a mediului sunt susținute și în continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea măsurilor de mediu și climă în actuala perioadă de programare depășind 30% din alocările totale FEADR.

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANŢATE PRIN PNDR 2014 - 2020

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 și implementate în România începând cu anul 2016, sunt:

- Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10),
- Măsura 11 – agricultura ecologică (M11),
- Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M13),
- Măsura 214 – plăți de agro-mediu (M214) din PNDR 2007 – 2013 – angajamentele aflate în derulare finanțate din alocarea măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014 – 2020.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #1 on: March 06, 2017, 12:12:06 pm »
Măsura 11 – agricultură ecologicăMăsura 11 – agricultură ecologică – pachete   Valoarea plății
   Sub-măsura 11.1
conversie   Sub-măsura 11.2
certificat
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)   293 €/ha/an    218 €/ha/an
Pachetul 2 – legume   500 €/ha/an    431 €/ha/an
Pachetul 3 – livezi   620 €/ha/an    442 €/ha/an
Pachetul 4 – vii   530 €/ha/an    479 €/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice   365 €/ha/an    350 €/ha/an
Pachetul 6 – pajiști permanente   -   -
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6)   124 €/ha/an   111 €/ha/an
sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10)   87 €/ha/an   78 €/ha/an

Pentru mai multe informaţii consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, disponibil pe site-ul APIA: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_beneficiari_masuri_mediu_si_clima_din_PNDR_2014_2020_anul_2017.pdf
« Last Edit: March 09, 2017, 12:35:59 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #2 on: March 06, 2017, 02:00:00 pm »
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an; Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura
- varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri neeligibile Măsurii 10 – 124 euro/ha/an;
- varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 87 euro/ha/an;

Cerinţe specifice:
- beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia;
- beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respective;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor;
- în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha),ca plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentaresuportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru operioadă de maximum 2 ani (pentru culturile anuale) și maximum 3 ani(pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg.(UE) nr. 1307/2013.
« Last Edit: March 06, 2017, 02:02:38 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #3 on: March 06, 2017, 02:04:32 pm »
Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
- varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.-uri neeligibile Măsurii 10 – 111 euro/ha/an;
- varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 78 euro/ha/an;

Cerinţe specifice:
- beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor;
- în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de cinci (5) ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.
« Last Edit: March 06, 2017, 02:08:07 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #4 on: March 06, 2017, 02:10:00 pm »
Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform Fișei Măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020.
Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.
Plățile din cadrul Măsurii 11 se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață: plăți directe și plăți acordate în cadrul Măsurii 13.
Referitor la combinațiile acceptate cu pachete din măsura 10, precizăm faptul că Pachetul 1 – Submăsura 11.1 sau 11.2 se poate combina cu Pachetul 4 și Pachetul 5 – Măsura 10. Pachetul 2 – Submăsura 11.1 sau 11.2 se poate combina numai cu Pachetul 4 – Măsura 10

Eliza Bota

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #5 on: April 06, 2017, 03:27:21 pm »
Buna ziua!

Suntem in curs de infiintare a unei exploatatii pomicole, in sistem ecologic. Am inteles ca anul acesta exista posibilitatea sa declaram suprafata de teren la APIA ca "Teren in pregatire pt livezi" (cod 951), intrucat plantarea ar urma sa aiba loc abia in 2018. Totusi, am gasit foarte putine informatii despre conditiile de indeplinit si despre cuantumul subventiei pentru "Teren in pregatire pt livezi".

In aceste conditii, avem urmatoarele nelamuriri:
1) Pachetul 3 - Livezi, al submasurii 11.1 Conversie la agricultura ecologica, poate fi accesat doar in anul plantarii efective (in cazul nostru, anul 2018) al pomilor?
2) Care ar fi subventia ce urmeaza sa o incasam, daca declaram suprafata de 29 ha ca "Teren in pregatire pt livezi" (cod 951), pt anul 2017? Exemplu: Subventie teren in pregatire pt livezi = SAPS + plata redistributiva 5-30 ha + plata tineri fermieri? Mentionez ca indeplinim conditiile pt plata tineri fermieri.
3) In cazul in care declaram suprafata de 29 ha ca "Teren in pregatire pt livezi" (cod 951), si dorim sa infiintam si o cultura fixatoare de azot, putem beneficia si de plata pt inverzire si/sau de sprijinul cuplat (in cazul in care cultura fixatoare de azot este eligibila la plata sprijinului cuplat)? Exemplu: Subventie teren in pregatire pt livezi = SAPS + plata redistributiva 5-30 ha + plata tineri fermieri + plata inverzire + sprijin cuplat?
4) Daca in anul 2019, la un an dupa infiintarea exploatatiei pomicole in sistem ecologic, cultivam printre randuri si soia in sistem ecologic:
      a) schemele de sprijin din cadrul Pachetului 3 - Livezi, Sm 11.1 Conversie, si Pachetul 1 - Culturi agricole pe terenuri arabile, Sm 11.1 Conversie, pot fi comasate?
      b) schemele de sprijin din cadrul Pachetului 3 - Livezi, Sm 11.1 Conversie, si Sprijinul Cuplat pt soia, pot fi comasate?
5) Cu ce alte scheme de sprijin poate fi comasat sprijinul din cadrul Pachetului 3 - Livezi, Sm 11.1 Conversie?
6) Cu ce alte scheme de sprijin poate fi comasat sprijinul din cadrul Pachetului 3 - Livezi, Submăsura 11.2 Certificat?

Cu stima,
Eliza Bota
bota.eliza@yahoo.ro

apiadms4

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #6 on: April 27, 2017, 03:49:49 pm »
Buna ziua,

In Campania 2017, pentru a beneficia de sprijinul aferent M 11 - Agriculturii ecologice, submăsura 1- sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, fermierii trebuie să respecte prevederile: Ordinului MADR nr. 45/2017, Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MADR nr. 1253/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
Regulamentul CE nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul (CE) nr. 889/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Terenul în pregătire pentru livezi - cod cultură 950 – categoria de folosinţă CP- nu este eligibil M 11.1_P3.
Dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, menţionate în legislaţia enumarată anterior, se pot solicita plăţile în cadrul: Schemei Unice de Plată pe Suprafaţă (SAPS), Plăţii Redistributive, Plăţii pentru tinerii fermierii, Plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu.

Conform normelor in vigoare, trebuie declarată in cererea unica de plată 2017 cultura ce este infiintată de fermier in primavară 2017 sau in toamna 2016. Cererea unică de plată trebuie să reflecte realitatea din teren.
Dacă terenul în pregatire pentru livezi sau vii nu este cultivat, ci doar se realizează lucrări de întreţinere a acestuia, se vor declara codurile aferente.
Dacă se înfințează culturi în teren arabil, este necesar a se declara cultura inființată.
Pentru parcelele care sunt în pregătire pentru livezi sau pentru vii, cultivate cu culturi in teren arabil, se va aloca din tab-ul ”Provine din 950/951/952” codul aferent parcelei de bază.

Sprijinul financiar pentru campania 2017 se aprobă anual prin acte normative.
Pentru campania 2016, au fost în vigoare HG 705/2016, HG nr. 766/2016, HG 208/2017.

In conformitate cu OUG nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Cap. VI - Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, art. 17 alin. (1) “Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
    a) diversificarea culturilor;
    b) menţinerea pajiştilor permanente existente;
    c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă”.
La art. 17 alin. (4)  este prevazut:
“Fermierii care au întreaga exploataţie ocupată cu  ulture permanente beneficiază implicit de plata prevăzută la alin. (1)”.
Aşadar, terenul in pregatire pentru livezi este in categoria CP, culturi permanente, deci beneficiati de plata pentru inverzire.

De asemenea, Cap. III - Determinarea suprafeţelor eligibile în cazul în care parcela agricolă conţine zone de interes ecologic şi Cap. XII - Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu din Ordinul MADR nr. 619/2015, prezintă detalii referitoare la culturile fixatoare de azot.

Cap. XVI - Măsurile de dezvoltare rurală din Ordinul MADR nr. 619/2015 prezinta detalii referitoare la M 11_S1.

Pachetele din cadrul M 11.1 se accesează numai la nivel de parcelă (nu fracţiuni de parcelă), neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. Trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul celor 5 ani de angajament. Fiecare parcelă aflată sub angajament în cadrul pachetelor din M11.1 trebuie să fie înscrisă în declaraţia de suprafaţă ca parcelă distinctă/de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.

Plăţile acordate pentru angajamentele asumate în cadrul M 11.1 nu pot depăși limitele perioadelor de conversie (2 ani-culturi anuale şi 3 ani-culturi perene), prevăzute în PNDR 2014-2020, pentru fiecare categorie de producţie vegetală.
Nu se acordă plăți în cazul repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie. Repetarea anului de conversie sau prelungirea perioadei de conversie se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
După finalizarea perioadei de conversie, fermierii au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic cel puțin până la finalizarea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului aferent M11.1. În acest sens, fermierii vor prezenta la APIA, în fiecare an, până la 16 octombrie inclusiv, documentul justificativ care atestă că suprafețele au fost menținute în sistemul de agricultură ecologică până la încheierea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului pentru M 11.1.

Fermierii care au finalizat perioada de conversie prin M 11.1 pot accesa și beneficia de sprijinul acordat în cadrul M 11.2, înaintea încheierii perioadei de 5 ani a angajamentului pentru M 11.1.
În vederea respectãrii condiţiei privind anii de conversie (M 11.1) şi a faptului cã angajamentul se urmãreşte la nivel de parcelã, nu este permisã declararea pe aceeaşi parcelã a mai multor culturi cu limite ale perioadelor de conversie diferite (anuale şi perene), chiar dacă au aceeaşi categorie de folosinţă.

Pachetul 1- culturi în teren arabil este destinat altei categorii de folosinta, respectiv TA-teren arabil şi nu se poate comasa cu Pachetul 3 pe aceeasi parcela.

Trebuie avut în vedere că trebuie respectată definiţia ,,parcelei agricole” - o suprafaţă continuă de teren agricol, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de ecocondiţionalitate.

Anumite culturi permante din M11_S1_P3 pot beneficia si de ,,Sprijin cuplat”, după caz, respectand conditiile de mai jos:
MERI INDUSTRIALIZARE   6517   SC 7.15, 
PRUNI INDUSTRIALIZARE   6537   SC 7.14,
CAISI ŞI ZARZĂRI - INDUSTRIALIZARE   6547   SC 7.17,
CIREŞI ŞI VIŞINI -  INDUSTRIALIZARE   6567   SC 7.16,
7.14  Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice

   Factură de comercializare  a producției minime de 5,6 tone prune/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a productiei minime de 5,6 tone prune/ha, în cazul persoanelor fizice catre o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor
   Dovada procesării producției proprii (minimum 5,6 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unităţile de industrializare proceseaza productia proprie


7.15  Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice   Factură de comercializare  a producției minime de 7,8 tone mere/hasau fila/filele din carnetul de comercializare a productiei minime de 7,8 tone mere/ha, în cazul persoanelor fizice catre o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor
   Dovada procesării producției proprii (minimum 7,8 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitatile de industrializare proceseaza productia proprie

7.16  Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice   Factură de comercializare a producției minime de 4,4 tone cirese si visine/hasau fila/filele din carnetul de comercializare a productiei minime de 4,4 tone cirese si visine/ha, în cazul persoanelor fizice catre o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor
   Dovada procesării producției proprii (minimum 4,4 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitatile de industrializare proceseaza productia proprie


7.17  Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice   Factură de comercializare a producției minime de 4,7 tone caise si zarzare/hasau fila/filele din carnetul de comercializare a productiei minime de 4,7 tone caise si zarzare/ha, în cazul persoanelor fizice catre o unitate de industrializare inregistrata pentru siguranta alimentelor


niculaevirbanescu

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #7 on: July 10, 2017, 02:22:16 pm »
buna ziua

cand se fac platile pentru agricultura ecologica pentru anul 2016?