Author Topic: Schema de plată unică pe suprafaţă  (Read 11202 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Schema de plată unică pe suprafaţă
« on: March 24, 2016, 12:06:01 pm »
SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ

Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) – conform art. 36 alin. (1) Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 şi art. 11 din O.U.G. nr. 3/2015 - presupune acordarea unei plăţi unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producţie.
Plata în cadrul SAPS se acordă pentru hectarele eligibile. „Hectar eligibil” înseamnă suprafaţa agricolă utilizată pentru o activitate agricolă din cadrul unei exploataţii.
Suprafeţele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale.
Terenurile care nu au făcut parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. În cazul în care fermierul decide scoaterea din circuitul agricol a unei suprafeţe de teren, are obligaţia de a notifica APIA privind modificarea cererii unice de plată, prin retragerea acestei suprafeţe, conf. art. 8 alin. (1) lit. i) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10 din O.M.A.D.R. nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
“(1) Nu se acordă plăţi directe pentru suprafaţa care depăşeşte suprafaţa maximă eligibilă blocului fizic.
(2) Nu sunt incluse în hectarul eligibil:
a) suprafeţele compacte sau însumate mai mari de 100 metri pătraţi care nu sunt folosite pentru activităţi agricole, cum ar fi vegetaţia forestieră, iazurile naturale permanente, cu excepţia drumurilor/aleilor de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, cu lăţimea mai mică de 2 m;
b) drumurile/aleile de exploatare din interiorul suprafeţei parcelei agricole, inclusiv din sere şi solare, a căror lăţime este mai mare de 2 m.
(3) Suprafaţa de teren ocupată de orice tip de construcţie, indiferent de mărime, nu este eligibilă la plată. Fac excepţie suprafeţele de teren ocupate cu sere şi solarii.
(4) Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă.
(5) Nu sunt eligibile la plată următoarele suprafeţe:
a) suprafeţele agricole pe care se constată în urma controlului pe teren că nu s-a desfăşurat activitatea agricolă definită la art. 2 alin (2) din ordonanţă;
b) suprafeţele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice (de exemplu, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Parcul Naţional Munţii Rodnei). Sunt eligibile la plată suprafeţele agricole situate în zonele de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă (zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe care se pot desfăşura activităţi agricole, cu respectarea măsurilor impuse în planul de management al ariei protejate, compatibile cu cerinţele pentru măsurile de sprijin direct, iar în situaţia în care acesta nu este elaborat/este în curs de elaborare, cu respectarea setului de măsuri de conservare stabilite de către administratorii ariilor naturale protejate respective;”
Fermierii care declară aceste suprafeţe în cererea unică de plată, trebuie să aibă în vedere faptul că solicitarea plăţii pe aceste suprafeţe poate determina sancţiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control. Ca atare, dacă utilizează şi alte suprafeţe decât cele din rezervaţiile ştiinţifice, zonele de protecţie strictă din parcurile naţionale, parcurile naturale sau din rezervaţii ale biosferei şi amenajările peisagistice, fermierul poate să declare toate suprafeţele pe care le deţine şi le utilizează şi să solicite plată pentru suprafeţele care nu sunt în zonele din rezervaţii ştiinţifice sau în cele cu protecţie strictă.“
c) suprafeţele amenajate ca terenuri permanente de sport;
d) suprafeţele aferente aeroporturilor şi culoarelor de siguranţă, suprafeţele aferente aerodromurilor şi/sau heliporturilor;
e) suprafeţe aferente zonelor sportive/de agrement (parcuri, pârtii de ski) care sunt scoase din circuitul agricol;
f) suprafeţele/terenurile firmelor imobiliare scoase din circuitul agricol;
g) suprafeţe aparţinând unităţilor militare;
h) suprafeţele de teren ocupate de parcuri fotovoltaice;
i) suprafeţele scoase din circuitul agricol pentru parcurile eoliene;
j) suprafeţele de teren aferente lucrărilor de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent elementelor infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului, conform Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
k) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie ale suprafeţelor ocupate de lucrări de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale şi derivaţii hidrotehnice la capacitatea maximă de transport a acestora, precum şi de alte construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, construcţii şi instalaţii hidrometrice, precum şi instalaţii de determinare automată a calităţii apelor, prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. d), e) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
l) suprafeţele de teren care constituie zone de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 227/2006 privind amplasarea şi dimensiunile zonelor de protecţie adiacente infrastructurii de îmbunătăţiri funciare;
m) suprafeţele de pârloagă declarate pe acelaşi amplasament pentru mai mult de 1 an;”Referitor la litera m), alin. 5 din actul normativ menţionat, respectiv“nu sunt eligibile suprafeţele de pârloagă declarate pe acelaşi amplasament pentru mai mult de 1 an” , la declararea de către fermier în 2016 a parcelei de teren necultivat (cod 970 şi/sau 972), dacă aceeaşi suprafaţă a fost declarată şi în anul 2015 cu cod 970 şi/sau 972, în aplicaţia IPA-online 23 fermierii primesc următorul mesaj de avertizare: “Nu se acordă sprijin pentru terenul pârloagă dacă se regăseşte pe acelaşi amplasament mai mult de 1 an (nr_parcela).“ Fermierii care declară aceste suprafeţe în cererea unică de plată, trebuie să aibă în vedere faptul că solicitarea plăţii pe aceste suprafeţe poate determina sancţiuni conform prevederilor art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control.
n) suprafeţele declarate în cererea unică de plată în afara limitelor blocului fizic. Excepţie sunt cazurile în care fermierul semnalează, la depunerea cererii, necesitatea actualizării limitelor blocului fizic, iar APIA confirmă observaţia fermierului pe baza celor mai recente imagini ortofoto sau în urma verificărilor în teren pentru acestscop.”, conform art. 10 alin.5) din O.M.A.D.R. nr.
619/2015.
o) suprafețele cu amenajări piscicole, așa cum acestea sunt prevăzute în art. 23. alin. (20) din Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 734/2015. “Suprafeţele coronamentelor şi ale taluzurilor digurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi ale canalelor de irigaţii şi desecare, precum şi taluzurile şi zonele de protecţie ale căilor de comunicaţii nu sunt considerate suprafeţe agricole. Suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conţinutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depăşeşte 0,2%. Conform art Art. 30 din OMADR nr.234/2016: „ În cazul suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă în conformitate cu articolul 10 alin. (5) din ordonanţă, în cererea unică de plată fermierul trebuie să furnizeze următoarele informaţii şi documente:
a) identificarea parcelelor semănate cu cânepă;
b) soiurile de seminţe şi cantităţile de seminţe utilizate (în kg/ha);
c) etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, care se vor păstra la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz;
d) eligibilitatea suprafeţelor utilizate pentru producţia de cânepă este condiţionată de utilizarea de seminţe din soiurile enumerate în "Catalogul comun al soiurilor de plante agricole" la data de 15 martie a anului pentru care se acordă plata respectivă şi publicate în conformitate cu articolul 17 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole;
e) prin derogare de la lit. c), în cazul în care semănatul are loc după data finală stabilită pentru depunerea cererii unice, etichetele sunt furnizate cel târziu până la 30 iunie. Dacă etichetele trebuie furnizate, de asemenea, altor autorităţi naţionale, APIA restituie originalele etichetelor beneficiarilor de îndată ce au fost prezentate în conformitate cu dispoziţiile de la litera menţionată. Etichetele înapoiate se ştampilează de către APIA ca fiind utilizate pentru o cerere unică de plată.”


Gigi Cunoscatoru

 • Newbie
 • *
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #1 on: February 27, 2017, 11:23:45 am »
Pentru depunerea dosarelor la plata unica in anul 2017 exista posibilitatea ca termenul de 15 mai sa fie prelungit la fel ca in anii trecuti?

AGROHOLDING

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #2 on: February 28, 2017, 12:01:04 pm »
CAND SE DESCHIDE SESIUNEA 2016-2017 ? SI CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #3 on: March 02, 2017, 10:46:45 am »
Campania de primire a Cererilor unice de plată pentru anul 2017 a demarat în data de 01.03-2017. Cererile unice de pot depune până la data de 15 mai la Centrele judeţene/locale şi la Centrul Municipiului Bucureşti ale/al APIA.

Recomandăm fermierilor ca înainte de a veni la Centrele APIA să se prezinte la Primărie pentru a verifica în Registrul Agricol situația terenului pe care îl utilizează, iar dacă au în exploatație și animale să verifice situația acestora în registrul Național al Exploatațiilor (RNE) cu ajutorul medicului veterinar concesionar, asociației sau propriilor evidențe, dacă este utilizator SNIIA.

Facem precizarea că și în acest an completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online care poate fi accesată din butonul dedicat situat pe pagina de început a site-ului APIA, însă finalizarea și închiderea Cererii unice de plată în IPA Online se face numai în Centrele APIA, în prezenţa funcţionarului responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum și corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.

Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic.

Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Beneficiarii plăţilor directe și ai măsurilor de mediu și climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.

Pentru pajiştile comunale concesionate/închiriate în condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, beneficiarii plăţilor pot fi:
a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/închiriată de către asociaţie;
b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor pe perioada păşunatului.

Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință.

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 aplicabile pe terenurile agricole (Măsura 10, Măsura 11 și Măsura 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un)
hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu excepția Ajutoarelor Naționale Tranzitorii sector vegetal și zootehnic, trebuie să respecte normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.

Rugăm fermierii, că pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, să se prezinte la data și ora la care sunt programați conform INVITAȚIEI primite. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe.

Link-uri utile:
- IPA Online: http://lpis.apia.org.ro/
- Formular Cerere unica 2017/Legislaţie - http://www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-2017-legislatie
- Materiale de informare Campania 2017 - http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-informare1484830750

« Last Edit: March 02, 2017, 10:54:47 am by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #4 on: March 02, 2017, 10:58:04 am »
În cadrul Campaniei 2017, schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor sunt următoarele:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);

2. Plata redistributivă;

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;

4. Plata pentru tinerii fermieri;

5. Plata pentru micii fermieri;

6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT):
 ANT 1 - culturi în teren arabil;
 ANT 2 - in pentru fibră;
 ANT 3 - cânepă pentru fibră;
 ANT 4 - tutun;
 ANT 5 - hamei;
 ANT 6 - sfeclă de zahăr;
 ANTZ 7 - bovine-lapte;
 ANTZ 8 - bovine-carne;
 ANTZ 9 - ovine/caprine.

7. Sprijinul cuplat pentru:
7.1. Soia;
7.2. Lucernă;
7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre şi fasole);
7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră;
7.6. Orez;
7.7. Sămânţă de cartof;
7.8. Hamei;
7.9. Sfeclă de zahăr;
7.10. Tomate pentru industrializare;
7.11. Castraveţi pentru industrializare;
7.12_13 Legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate în sere: tomate, castraveţi, ardei, varză timpurie şi extratimpurie şi legume cultivate în solarii: tomate, castraveţi, vinete, ardei şi varză);
7.14_17 Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre);
7.18. Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu şi de vară);
7.19. Ovine;
7.20. Caprine;
7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora;
7.22. Vaci de lapte;
7.23. Bivoliţe de lapte;
7.24. Viermi de mătase.

8. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă:
Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);
Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);
varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.
varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe.
Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări;
sub-pachetul 3.1 - Crex crex.
varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex,
varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Crex crex.
sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus.
varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus,
varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus.
Pachetul 4 - culturi verzi;
Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.),
varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.).
Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis);
Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon.
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 2, 3, 5, 6 și 7 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, asa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la centrele județene/locale.

9. Măsura 11 - Agricultura ecologică:
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate în conversia la agricultura ecologică,
Pachetul 2 – legume aflate în conversia la agricultura ecologică,
Pachetul 3 – livezi aflate în conversia la agricultura ecologică,
Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică,
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică,
Pachetul 6 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).
sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 2 – legume certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 6 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică,
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6).
sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10).
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin sub-pachetele 6.1 și 6.2 ale M11.1 și M11.2,parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În
acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

10. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specific:
Sub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană;
Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative;
Sub-măsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice.
NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin această măsură parcelele trebuie să fie situate întrun UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014 - 2020. În acest sens vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.

11. Măsura 214 – plăţi de agro-mediu
Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);
Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1);
Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări;
sub-pachetul 3.1 - Crex crex,
sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus.
Pachetul 4 - culturi verzi;
Pachetul 5 – agricultură ecologică;
varianta 5.1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică,
varianta 5.2 – legume certificate în agricultura ecologică,
varianta 5.3 – livezi certificate în agricultura ecologică,
varianta 5.4 – vii certificate în agricultura ecologică,
varianta 5.5 – plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică,
Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis).
În ce privește angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214 - Plăţi de Agro-mediu din PNDR 2007 – 2013, acestea trebuie implementate până la finalizarea celor 5 ani de angajament. Anul 2017 este ultimul an de implementare a angajamentelor demarcate în anul 2013, aflate în derulare în cadrul Măsurii 214.
« Last Edit: March 02, 2017, 11:00:10 am by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #5 on: March 04, 2017, 03:27:23 pm »
Directorul General APIA, Adrian Pintea în dialog cu fermierii la emisiunea "Viaţa Satului", duminica 05.03.2017, ora 10:35, TVR1

Directorul General al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, domnul Adrian Pintea intră în dialog cu fermierii în cadrul emisiunii "Viaţa Satului", duminică, 05.03.2017.

Află perioada de efectuare a plăţilor în agricultură, câţi bani sunt alocaţi sectorului zootehnic şi cum se completează corect Cererea unică de plată pentru anul 2017 într-o ediţie specială a emisiunii de pe TVR 1.

Adrian Pintea va intra în direct în intervalele 11:20 - 11:45 şi 12:05 - 12:50!

Prezentarea emisiunii pe canalul YouTube: https://youtu.be/hf3V7QE5aW0
« Last Edit: March 04, 2017, 03:30:50 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #6 on: March 30, 2017, 12:21:12 pm »
Consultaţi "Ghidul pentru solicitanţii de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal - Campania 2017", disponibil în cadrul site-ului APIA, secţiunea "Materiale de informare - 2017" sau accesând direct link-ul următor: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_pentru_solicitan%C5%A3ii_de_pl%C4%83%C5%A3i_directe_si_ANT_site_APIA.pdf.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #7 on: March 30, 2017, 04:34:47 pm »
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la 26 martie au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, un număr de 263.883 cereri, pentru o suprafaţă de 1.075.310,77 hectare.
Reamintim că în conformitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul MADR şi al APIA, cererile unice de plată se depun în intervalul 1 martie – 15 mai 2017.
Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Consultaţi aici numărul de cereri depuse pentru fiecare judeţ în parte: http://www.apia.org.ro/files/news_files/CP_Depunere_cereri_Campania_2017_27.03.2017.pdf

Avem rugămintea să respectaţi programările făcute de către Centrele Judeţene şi Locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură!

alina.nis

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
  • View Profile
asociatiile de proprietari si cerere pe suprafata
« Reply #8 on: April 07, 2017, 09:13:17 pm »
Buna seara. Sunt membru intr-o asociatie de proprietari de animale din anul  2013. Asociatia are concesionata de la primarie o anumita suprafata de pajiste alpina. In ani de cerere 2013, 2014, 2015 asociatia a incasat banii pe suprafata declarata la Apia, acoperind suprafata cu efectivul de animale al membrilor pe baza de tabel nominal. Anul trecut in campania 2016  a fost depusa cerere , dar nefiind acceptat tabelul nominal cu membri , sa incercat crearea unei tabere de munte pe 3 luni cat dureaza pasunatul. din nepasarea sau necunoastere a legii de catre conducerea asociatiei, documentele nu au fost intocmite corect, ceea ce a dus la pierderea  subventiei pe anul 2016. Precizez  ca beneficiaza de pachet agro-mediu  , angajament care se incheie in 2019. Ce solutii exista pentru a nu pierde subventia in 2017?.Majoritatea membrilor sunt persoane fizice autorizate cu proiecte in derulare la AFIR. Multumesc anticipat.
« Last Edit: May 12, 2017, 10:42:41 am by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #9 on: May 12, 2017, 10:42:17 am »
ATENȚIE: În vederea derulării în bune condiţii a Campaniei de primire Cereri Unice de Plată pentru Campania 2017, accesul din Internet la adresa >> lpis.apia.org.ro << va fi oprit în zilele următoare, în intervalul orar 10-16. Rugăm beneficiarii care se loghează în aplicaţie de la alte sedii decât cele ale APIA, să desfășoare operaţiunile de actualizare a parcelelor utilizate în afara acestui interval orar. Vă mulţumim pentru înţelegere!


apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #10 on: May 12, 2017, 01:30:42 pm »
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu privire la faptul că, în perioada 10 – 15.05.2017, logarea pe link-ul http://lpis.apia.org.ro, situat pe prima pagină a site-ului oficial, este restricționată în intervalul orar: 10:00 -16:00.
Datorită numărului foarte mare de utilizatori în baza de date, s-a luat decizia ca zilnic, până la data finală de depunere a cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2017, respectiv 15 mai, aplicația IPA Online să nu poate fi accesată în acest interval de timp de către fermieri, ci doar de Centrele județene/locale APIA, tocmai pentru a se asigura o cât mai bună funcționare a acesteia pentru introducerea în sistem, în timp util, a cererilor depuse fizic de beneficiarii care se regăsesc la sediile noastre din teritoriu.
În afara acestui interval orar și a altor două ore, respectiv 03:00 – 05:00 a.m., când sistemul este oprit pentru întreținere, aplicația IPA Online poate fi accesată fără probleme prin intermediul link-ului http://lpis.apia.org.ro, fermierii putând să își vizualizeze propriile parcele digitizate și în campania anterioară, precum și să își digitizeze și să își măsoare cu exactitate şi alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Menționăm că, în interfața IPA Online, este postat / afișat un mesaj de atenționare în legatură cu acest aspect, dar care este vizibil doar în perioada în care link-ul este funcțional.
De asemenea, pe prima pagină a site-ului APIA, la rubrica „Noutăți”, este afișat același mesaj de atenționare pe care îl redăm mai jos integral:
"ATENȚIE: În vederea derulării în bune condiții a Campaniei de primire Cereri Unice de Plată pentru Campania 2017,  accesul din Internet la adresa >> lpis.apia.org.ro <<  va fi oprit în zilele următoare, în intervalul orar 10-16. Rugăm beneficiarii care se loghează în aplicație de la alte sedii decât cele ale APIA, să desfășoare operațiunile de actualizare a parcelelor utilizate în afara acestui interval orar.
Vă mulțumim pentru înțelegere!"

IReal25

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #11 on: October 29, 2019, 03:21:30 pm »
Buna ziua
Imi spuneti si mie va rog frumos daca sunt probleme cu dosarul meu sau daca este totul in regula ?
Id ROxxxxxxxxx si mail ova.man@yahoo.com
« Last Edit: November 04, 2019, 10:39:53 am by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 84
  • View Profile
Re: Schema de plată unică pe suprafaţă
« Reply #12 on: November 04, 2019, 10:42:14 am »
Bună ziua,
Am ?ncercat să vă contactăm pe numărul de telefon de contact din dosarul dvs. Vă rugăm să ne sunaţi la numărul: 021.3054832 pentru a vă comunica situaţia dosarului dvs. ?n campania 2019!
O zi frumoasă!