Author Topic: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)  (Read 78 times)

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 70
  • View Profile
Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« on: March 06, 2017, 12:11:50 pm »
Începând cu anul 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe lângă obligațiile care derivă din statutul de Stat Membru, fermierii români au putut beneficia de unele drepturi similare cu fermierii europeni. Între acestea, un rol important l-au avut fondurile adresate agriculturii și dezvoltării rurale, o componentă importantă a acestor fonduri fiind constituită de alocările financiare ale măsurilor Axei 2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Astfel, utilizatorii de terenuri agricole din România, care au adoptat standarde superioare de mediu pe baze voluntare, au avut la dispoziție peste 3 mld. euro adresate conservării biodiversității, protecției resurselor naturale (în special a solului și a apelor), reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, conservării peisajelor tradiționale. Măsurile care au contribuit în perioada 2007-2013 în mod susținut la atingerea acestor obiective au fost cele adresate zonelor defavorizate (LFA) și măsura de agro-mediu.

Pe fondul caracterului extensiv al agriculturii practicată la scară largă în România, aceste măsuri au contribuit prin acțiunile propuse atât la evitarea intensivizării agriculturii în zonele rurale care asociază o mare valoare de mediu prin păstrarea speciilor sălbatice de plante și animale și a habitatelor prioritare la nivel european, cât și la evitarea abandonului activităților agricole în zonele cu potențial agricol limitat de unele condiții nefavorabile induse de factorii naturali. Practic, aplicarea acestor măsuri la scară largă, a asigurat în perioada 2007-2013 un echilibru între dezvoltarea economică rezultată în urma stimulării competitivității în spațiul rural pe de-o parte, și protecția mediului și menținerea peisajului rural tradițional pe de altă parte.

În acest context, la acest moment, datele de monitorizare ale PNDR 2007-2013 arată că o pondere importantă a terenurilor agricole au beneficiat în perioada 2007-2013 de aplicarea unui management durabil, extensiv, ceea ce indică succesul implementării acestor măsuri. În această perioadă un număr de peste 370 mii de fermieri au asigurat evitarea abandonului pentru cca. 2,83 mil. ha de terenuri agricole situate în zone defavorizate, iar un număr de cca. 235 mii fermieri au asigurat aplicarea unor practici de agro-mediu pe o suprafață de peste 1,63 mil. ha de pajiști cu înaltă valoare naturală, pajiști importante pentru unele specii rare de fluturi, pajiști sau terenuri arabile importante pentru unele specii prioritare de păsări sau terenuri arabile care prezintă riscuri de degradare.

Și pentru actuala perioadă de programare (2014-2020), pentru a evita efectele secundare negative ale anumitor practici agricole, UE prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. Conform Regulamentului de dezvoltare rurală nr. 1305/2013, minimum 30% din alocarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este rezervată măsurilor care contribuie la atingerea obiectivelor de mediu și climă.

Provocarea pentru următoarea perioadă constă în menținerea acestei bogate resurse pe care România o deține în comparație cu alte State Membre ale UE – biodiversitatea asociată terenurilor agricole, în fața schimbărilor socio-economice care sunt așteptate în mediul rural în perioada următoare. Pentru a asigura atingerea acestor obiective, este nevoie ca sistemele extensive de agricultură (bazate pe reducerea inputurilor și utilizarea durabilă a resurselor naturale) să fie susținute pentru a putea face față competiției atât cu presiunea de adoptare de sisteme agricole intensive, cât și într-un context mai larg, cu alte activități economice emergente cu care agricultura se va putea afla în competiție din perspectiva utilizării terenurilor agricole. În același timp, încurajarea continuării activităților agricole în zonele cu o valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale și în zonele montane, precum și evitarea abandonului acestor zone trebuie să constituie o prioritate în perioada următoare.

Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, atât în cazul pajiștilor permanente naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizării cu utilaje grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare rațională a resurselor naturale. Eforturile întreprinse până în prezent pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecție a mediului sunt susținute și în continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea măsurilor de mediu și climă în actuala perioadă de programare depășind 30% din alocările totale FEADR.

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANŢATE PRIN PNDR 2014 - 2020

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile agricole, finanțate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 2014-2020 și implementate în România începând cu anul 2016, sunt:

- Măsura 10 – agro-mediu și climă (M10),
- Măsura 11 – agricultura ecologică (M11),
- Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M13),
- Măsura 214 – plăți de agro-mediu (M214) din PNDR 2007 – 2013 – angajamentele aflate în derulare finanțate din alocarea măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014 – 2020.

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #1 on: March 06, 2017, 12:12:06 pm »
Măsura 11 – agricultură ecologicăMăsura 11 – agricultură ecologică – pachete   Valoarea plății
   Sub-măsura 11.1
conversie   Sub-măsura 11.2
certificat
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)   293 €/ha/an    218 €/ha/an
Pachetul 2 – legume   500 €/ha/an    431 €/ha/an
Pachetul 3 – livezi   620 €/ha/an    442 €/ha/an
Pachetul 4 – vii   530 €/ha/an    479 €/ha/an
Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice   365 €/ha/an    350 €/ha/an
Pachetul 6 – pajiști permanente   -   -
sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6)   124 €/ha/an   111 €/ha/an
sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, dar parcele fără angajament M.10)   87 €/ha/an   78 €/ha/an

Pentru mai multe informaţii consultaţi Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, disponibil pe site-ul APIA: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_beneficiari_masuri_mediu_si_clima_din_PNDR_2014_2020_anul_2017.pdf
« Last Edit: March 09, 2017, 12:35:59 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #2 on: March 06, 2017, 02:00:00 pm »
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an; Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura
- varianta 6.1 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri neeligibile Măsurii 10 – 124 euro/ha/an;
- varianta 6.2 - pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 87 euro/ha/an;

Cerinţe specifice:
- beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia;
- beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respective;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor;
- în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha),ca plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentaresuportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru operioadă de maximum 2 ani (pentru culturile anuale) și maximum 3 ani(pentru culturile perene) și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg.(UE) nr. 1307/2013.
« Last Edit: March 06, 2017, 02:02:38 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #3 on: March 06, 2017, 02:04:32 pm »
Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică:

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro/ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
- varianta 6.1 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.-uri neeligibile Măsurii 10 – 111 euro/ha/an;
- varianta 6.2 - pajişti permanente certificate în agricultura ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 – 78 euro/ha/an;

Cerinţe specifice:
- beneficiarii submăsurii trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia;
- beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor;
- beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obţină cunoștințele și informațiile necesare sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor;
- în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de cinci (5) ani și care sunt fermieri activi potrivit art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013.
« Last Edit: March 06, 2017, 02:08:07 pm by apiacom1 »

apiacom1

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 70
  • View Profile
Re: Măsura 11 – agricultura ecologică (M11)
« Reply #4 on: March 06, 2017, 02:10:00 pm »
Prevederi comune submăsurilor 11.1 și 11.2

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor, conform Fișei Măsurii 11 din PNDR 2014 – 2020.
Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul între pachetele 1,2 și 5 în cadrul fiecărei submăsuri.
Plățile din cadrul Măsurii 11 se pot cumula cu celelalte tipuri de plăți acordate pe suprafață: plăți directe și plăți acordate în cadrul Măsurii 13.
Referitor la combinațiile acceptate cu pachete din măsura 10, precizăm faptul că Pachetul 1 – Submăsura 11.1 sau 11.2 se poate combina cu Pachetul 4 și Pachetul 5 – Măsura 10. Pachetul 2 – Submăsura 11.1 sau 11.2 se poate combina numai cu Pachetul 4 – Măsura 10